Foto: Redd Barna Myanmar
Redd Barna jobber ved 180 skoler i Myanmar med gode tiltak for å gjøre skolene trygge.

 

Prosjektet i Myanmar startet i 2019 og varer ut 2023. Vi har som mål å nå rundt 70 000 mennesker og jobber ved 180 skoler i Magway og Kayah regionene i samarbeid med lokale partnerorganisasjoner. Prosjektet fokuserer på utdanning, sikkerhet i skolen, barns beskyttelse fra vold og godt styresett for barns rettigheter.

Etter flere tiår med militært styre og borgerkrig med etniske minoriteter, hører Myanmar til blant verdens aller fattigste land. Siden 2011 har reformer ført landet i en mer demokratisk retning.

Dessverre lever halvparten av barna i fattigdom og mangler tilgang til kvalitetsutdanning, helsetjenester og trygge levevilkår.

Gjennom prosjektet sikrer vi forbedringer innenfor disse områdene:

  • Bedre kvaliteten på læringsmiljøet på skolene vi jobber med
  • Sikre at skolene er trygge for barn og at alle barn skal ha tilgang til skole
  • Bedre styresett som sikrer barns rettigheter
Foto: Redd Barna Myanmar
Redd Barna bruker metoden QLE (Quality learning environment) som sikrer godt innhold i undervisningen.

Forbedre kvaliteten på læringen

Redd Barnas mål er å sørge for at alle barn får et bedre utbytte av utdanningen de får. Å gå på skole betyr ikke alltid at man lærer mye.

Her har vi mange års erfaring og bruker en metode som heter QLE (Quality learning environment) som sikrer et godt innhold i undervisningen og bedre trivsel på skolene for både barn og lærere.

Vi trener lærere i metoder for å forbedre lese og skriveferdigheter og de får opplæring i inkluderende undervisning hvor det er fokus på metoder man kan bruke for å tilpasse undervisningen til elever med spesielle behov.

Sikkerhet i skolen

En viktig del av å lære og trives på skolen er at skolen er et trygt sted å være. Dessverre opplever mange barn vold på skolen og konflikter og naturkatastrofer kan gjøre skolen til et utrygt sted.

Redd Barna jobber med skolene for gode tiltak for å gjøre skolene trygge. Vi trener lærere i positiv disiplin for å unngå at det brukes fysisk avstraffelse og vi gjennomfører opplæring og holdningsskapende arbeid slik at både lærere og foreldre i lokalsamfunnet vi jobber i ikke lenger bruker slike metoder.

Godt styresett for barns rettigheter

Redd Barna jobber for at barn over hele verden skal få alle sine rettigheter innfridd. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med kollegaer i de ulike landprogrammene og lokale partnerorganisasjoner. Redd Barna gir faglig veiledning og støtte direkte til ansvarlige myndigheter i flere land for å oppnå langsiktige og strukturelle endringer.

I tillegg jobber vi systematisk med å bygge opp sterke organisasjoner slik at de kan ta rollen som vaktbikkje for barn.

I de fleste av landene Redd Barna arbeider i er ikke bestemmelsene i FNs barnekonvensjon ivaretatt og sikret av nasjonal lovgivning. Vi arbeider derfor for å påvirke lov- og planarbeid.

I Myanmar har en ny barnelov som lovfester flere sentrale barnerettigheter blitt vedtatt etter flere år med hardt arbeid fra Redd Barna og andre organisasjoner. Redd Barna hadde en viktig rolle i å organisere prosessen og gi faglige innspill.

I tiden fremover kommer Redd Barna til å arbeide for at relevante institusjoner får opplæring om lovens innhold og at disse institusjonene får tilstrekkelig økonomisk støtte, slik at loven blir håndhevet.