Foto: Redd Barna/Tugela Ridley
20 måneder gamle Chamssiyo er akutt underernært. Hun får ernæringsrik spesialmat av Redd Barnas nødhjelpseksperter på matstasjonen i Bande, Niger. Niger er et av landene med høyest barnedødeligheten i verden.

I år er det fem år igjen til tusenårsmålene skal være innfridd. Målene har bidratt til å sette fattigdom på den internasjonale dagsorden og anskueliggjort manglene innenfor områder som helse og utdanning. Likevel er bare 40 prosent av målsettingen hittil nådd. 

- Verdens ledere må endre perspektivet for å nå tusenårsmålene. De må sørge for at alle gravide kvinner og alle barn får tilgang til helsetjenester slik at den unødvendige barne- og mødredødeligheten reduseres og forsvinner, sier Redd Barnas generalsekretær Tove  R. Wang.

Hun sier at alle stater må utvikle helsesystemer med tjenester som fokuserer på gravide og barn og sikrer tilgang til alle, også for de fattigste og mest marginaliserte. Dette må prioriteres i nasjonale budsjetter, samtidig som rike land må bidra til å finansiere utviklingen av gode helsesystemer i utviklingsland.

Fire millioner barneliv kan reddes de neste ti årene dersom de fattigste utviklingslandene velger rettferdige tiltak for å redusere dødeligheten for barn under fem år.

Foto: Redd Barna
Rapporten viser at forskjellen i barnedødelighet mellom den rikeste og fattigste del av befolkningen øker i mange land, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

Verre for de fattige

I dag lanserer Redd Barna rapporten ”

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

”, som viser at kampen mot barnedødelighet vil gå mye raskere om man prioriterer de fattigstes behov. Mange tror at barnedødelighet har en direkte sammenheng med et lands velstands- eller inntektsnivå. Redd Barnas dokumentasjon viser imidlertid at interne sosiale ulikheter ofte er en enda viktigere faktor. Land som ikke har særlig framgang, noen endog tilbakegang, er preget av store sosiale ulikheter. Samtidig ser vi at fattige land som Ghana, Mosambik og Bolivia har hatt gode resultatet i kampen mot barnedødelighet – også i perioder med lav økonomisk vekst.
 
Rapporten viser at forskjellen i barnedødelighet mellom den rikeste og fattigste delen av befolkningen øker i mange land.

- Kort sagt har det globalt vært noe framgang for tusenårsmål 4, men denne framgangen gjelder for den rikeste femdelen av befolkningen, mens den fattigste femdelen er uten bedring eller til og med opplever en forverring. Dette mønsteret har vi sett i to tredeler av de land der slike data er tilgjengelige, påpeker Wang.

I Burkina Faso har for eksempel en gjennomsnittlig nedgang i barnedødelighet skjedd samtidig med en økning i barnedødelighet for de 20 prosent fattigste.

Utfordringen til verdens ledere

På Tusenårsmålsmøtet i New York 20-22. september må verdens ledere forplikte seg til å nå en to tredels reduksjon i barnedødeligheten, og en tre fjerdedels reduksjon i mødredødeligheten,  for alle grupper i alle samfunnslag. Til dette må de nødvendige pengene bevilges. Det må stadfestes at alle kvinner og barn har rett til overlevelse og helse, og at alle stater er forpliktet til å sikre disse rettighetene. 
 
Det er i tillegg essensielt at det etableres global enighet om at arbeidet for tusenårsmålene på helse må kontrolleres opp mot målsettinger om lik og rettferdig tilgang til helsetjenester. Rapporteringen må for eksempel vise hvordan framdriften er for mennesker i ulike inntektsgrupper, urfolk og marginaliserte befolkningsgrupper, menn / kvinner og mennesker med funksjonshemming.

Norges innsats og veien videre

Den norske regjeringen skal ha skryt for solide bidrag til FNs generalsekretærs arbeide med en global strategi for barne- og mødrehelse, og for i mange år å ha satset på dette feltet i utviklings- og utenrikspolitikken. Nå må Norge og andre stater sikre et godt utfall på Tusenårsmålsmøtet. Meldingen fra Redd Barna til den norske regjerning er klar;

  • Fortsett satsningen, men legg vekt på fattige og marginaliserte kvinner og barns tilgang til essensielle helsetjenester gjennom gode helsesystemer
  • Forankre arbeidet i menneskerettighetene som understreker alle staters ansvar
  • Kombiner Norges innsats for barne- og mødrehelse med menneskerettighetsrapportering
  • Prioriter arbeidet med likestilling, utdanning, retten til mat, retten til vann og sanitær, slik at det skapes rammer som kan eliminere unødvendig barne- og mødredødelighet i framtiden

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.