Vi står sterkere sammen: Din støtte gir oss en helt annen tyngde til å påvirke politiske beslutninger til beste for barn i Norge og over hele verden. Du kan bli med oss å påvirke i sakene som opptar deg mest. Her kan du lese mer om hvordan. 

Vil du gi mer lyd til barns stemmer med SMS? Se mer om Redd Barnas SMS-kampanjer UTESTEMME her >

Brenner du for barns rettigheter i Norge? Hjelp oss å påvirke lokalt...

Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Sammen kan vi påvirke lokalt og globalt når barns rettigheter brytes.

Selv om de fleste barn i Norge får rettighetene sine innfridd, finnes det flere områder hvor vi fortsatt har en vei å gå. Barn som søker asyl i Norge, barn som blir utsatt for vold og seksuelle overgrep, og barn som lever i fattige familier, opplever brudd på sine rettigheter også i Norge. De jobber vi for å bedre hverdagen til!

Som aktiv lokalt i Redd Barna kan du bli frivillig på asylmottak, på krisesenter, eller du kan bidra til at nylig bosatte flyktningbarn finner seg til rette i lokalsamfunnet. Du kan også være med å påvirke politikere både lokalt og nasjonalt til å fatte beslutninger som er til det beste for barn. 

Hva har aktive i Redd Barna fått til?
Engasjerte frivillige har blant annet påvirket ordførere i sine kommuner til å signere ordførerdugnaden og forplikte seg til å styrke hjelpen til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Frivillige sprer også informasjon om barnekonvensjonen gjennom foredrag på skoler over hele landet. Sånn bidrar de til at barn får vite mer om egne rettigheter.

Barns rettigheter gjelder overalt – hjelp oss med å påvirke dine lokale myndigheter til å bedre barnas stilling der du bor! 

... og globalt

Redd Barna jobber i over 120 land for at barns rett til blant annet utdanning, beskyttelse og helse skal innfris. Som en internasjonal organisasjon har vi muligheten til å påvirke beslutningstakere både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

I 2013 har vi hatt et omfattende arbeid for at barns rettigheter skal prioriteres i internasjonal politikk. Vi har bedt om at den nye regjeringen tar internasjonalt lederskap på utdanning, og viderefører og styrker innsatsen for mor-og barnhelse i fattige land.

Støttespillere til Redd Barnas globale arbeid har bidratt med over 10 000 underskrifter på kravet om flere helsearbeidere i fattige land. Underskriftene ble overrakt utenriksminister Børge Brende i desember 2013.

I januar 2014 leverte internasjonale Redd Barna over 30 000 signaturer med krav om å trygge barna som lever i Syria-konflikten før fredskonferansen Geneve 2. Her bidro nesten 13 000 norske signaturer til global påvirkning!

Mange av sakene Redd Barna har kjempet for, blir nå gjennomført:

  • Norge ønsker å spille en global lederrolle for utdanning til alle barn
  • Global helse/mor-barn helse er inne som en hovedprioritet i regjeringserklæringen og Norges bistand til global helse øker.
  • Opprettholdelse av 1 prosent av BNI til bistand over statsbudsjettet
  • Et høynivåpanel i FN går inn for nye tusenårsmål der ekstrem fattigdom avskaffes etter 2030. Det samme gjør norske myndigheter. 
  • FN får nå en klagemekanisme for barn, men Norge har enda ikke sluttet seg til. Det er fortsatt ting å jobbe for!

 
Følg Redd Barna på Facebook  og Twitter for å lære mer om vårt påvikningsarbeid. Her deler vi informasjon om Redd Barnas underskriftskampanjer, seminarer og lignende. Bli gjerne med å spre saker du syns er viktige!

Les mer om Redd Barnas politiske meninger her >

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

Foto: Redd Barna/Kristin Marie Skaar
12 år gamle Njord Kårason Fossnes overrakte nordmenns signaturer på Syria-krav til utenriksminister Børge Brende. Først signerte de begge to selv.

Er du mellom 13 og 25 år og opptatt av barns rettigheter?

Da er PRESS - Redd Barna Ungdom organisasjonen for deg! 

PRESS sier ifra høyt og tydelig når barns rettigheter brytes, enten det er når asylsøkende barn diskrimineres i Norge, når Norge inngår handelsavtaler som rammer barn i India og når verdens største supermakt USA ikke har forpliktet seg til å følge FNs barnekonvensjon.

PRESS mener at dersom vi skal få til endring, må det skje ved å påvirke beslutningstakere til å vedta politikk som er rettferdig også for de svakeste i samfunnet – barna. 

PRESS har 13 lokallag i hele Norge, årlige kampanjer, nasjonale seminarer og sommerleir. Det koster 50 kroner i året å være medlem i PRESS. 

Jeg vil vite mer om PRESS >